સોમવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2011

Distance Chart

Villages distance in Kutch (Kilometers)

Bhuj 0                        
Anjar 40 0                      
Gandhidham 60 20 0                    
Kandla-Port 75 32 12 0                  
Bhachau 100 58 38 50 0                
Rapar 160 120 103 115 65 0              
Dholavira 250 210 190 205 155 90 0            
Nakhatrana 50 90 110 125 150 210 300 0          
Dayapar 110 150 170 185 210 270 360 60 0        
Lakhpat 135 175 195 210 235 295 385 85 25 0      
Naliya 100 140 160 175 200 260 350 60 70 95 0    
Mandvi 60 170 120 130 160 220 310 70 130 155 80 0  
Mundra 60 53 68 80 105 170 260 102 160 185 132 52 0
  B
h
u
j
A
n
j
a
r
G
a
n
d
h
i
d
h
a
m
K
a
n
d
a
l
a
B
a
c
h
a
u
R
a
p
a
r
D
h
o
l
a
v
i
r
a
N
a
k
h
a
t
r
a
n
a
D
a
y
a
p
a
r
L
a
k
h
p
a
t
N
a
l
i
y
a
M
a
n
d
v
i
M
u
n
d
r
a

Distance From Bhuj (Kilometers)

Ahmedabad 410 Gondal 300
Ajmer 816 Halvad 200
Ambaji 400 Jeshalmer 813
Barmer 627 Jamnagar 300
Bhavnagar 450 Jodhpur 809
Bombay 865 Junagadh 360
Chanasma 311 Limadi 300
Chotila 280 Mehasana 344
Dhrangadhra 230 Modhera 330
Diu 465 Morvi 190
Dwarka 420 Palanpur 364
Gadhada 336 Palitana 346
Gandhinagar 420 Panadhro 136

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો