સોમવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2011

ITI Gandhidham Photo Gallery

About Institue --- Photo Gallery

BULIDING 2 COMPUTER LAB
COPA CLASS COE MODULE 1
COE MODULE 2 COMPUTER LAB
DRESSMAKING CLASS DRESSMAKING 2
DRESSMAKING 1 ELECTRICAL TRADE
 
COE MODULE 4  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો