સોમવાર, 21 ફેબ્રુઆરી, 2011

kutchhi Number

kutchhi Number
No. Kutchi/ Eng Gujarati/ Eng No. Kutchi/ Eng. Gujarati/ Eng.
01  HakDo Ek 26 Chhavvi Chhavvis
02 B Be 27 Satyaavi Satyaavis
03 Tre TraN 28 AThyaavi AThyaavis
04 Chaar Chaar 29 OgaNtri OgaNtris
05 Panj Paanch 30 Tri Tris
06 Chh Chh 31 Ektri Ekatris
07 Sat Saat 32 Batri Batris
08 ATh AaTh 33 Tetri Tetris
09 No Nav 34 Chotri Chotris
10 Do Das 35 Paatri Paatris
11 Agiyaaro Agiyaar 36 Chhatri Chhatris
12 Baaro Baar 37 SaaLantri SaaDtris
13 Tero Ter 38 AaLantri AaDtris
14 ChoDo Chaud 39 OgaNchaali OgaNchaalis
15 Pandaro Pandar 40 Chaali Chhalis
16 SoLo Sol 41 Ektaali EktaaLis
17 Sataro Sattar 42 Bettali BettaLis
18 Eldo ADhaar 43 Tettali TettaLis
19 Onnai OgaNis 44 Chummali ChummaLis
20 Vi Vis 45 Pustaali PistaaLis
21 Ekvi Ekvis 46 Chhettali ChhettaLis
22 Baavi Baavis 47 SuDtaali SuDtaaLis
23 Trevi Trevis 48 UDtaali ADtaaLis
24 Chovi Chovis 49 OgaNpanjaa OgaNpachaas
25 Panji Pachchis 50 Panjaa Pachaas

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો