સોમવાર, 21 ફેબ્રુઆરી, 2011

Kutchhi to English

English
Kutchi / Eng.
Gujarati / Eng.
Younger To Elder Elder To Younger Younger To Elder Elder To Younger
What will you eat?
Ai koro khaaindhaa?

Tu koro khaaindho -khaaindho

Tame shu khaasho?

Tu shu khaashe?
What are you eating?
Ai koro khaayota?
 Tu koro khaaiyeto -khaaiyeti?
Tame shu khaao chho?

Tu shu khaay chhe?
What is the menu today? Ai jame mein koro bhanaaya ayo? Tu jame mein koro bhanaaye aay? Tame jamvaa maa shu banaavyu chhe? Te Jamvaa maa shu banaavyu chhe?
What is your native place? Ai ke gaam jaa ayo? Tu ke gaamjo-gaamji aiye? Tame kayaa gaamnaa chho? Tu kayaa gaamni/ gaamno chhe?
I will prepare lunch/dinner. Aau rasoi-jamejo bhanaayaati/ bhanaayaato. Hoo rasoi -jamvaanu banaavu chhu.ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો